Featured

Koučings un supervīzija

Iepazīšanās kurss koučinga un supervīzijas instrumentu izmantošanā. Šī inovatīvā domāšana un efektīvs vadības stils mūsdienu mainīgajos apstākļos palīdzēs tikt galā ar izaicinājumiem un sasniegt vēlamos rezultātus gan personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanā.

Pieteikties

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Veidot un attīstīt izpratni par koučinga un supervīzijas pielietošanu profesionālajā vidē.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Sniegt pamata zināšanas par koučinga un supervīzijas modeļiem, to vēsturi un attīstību.
2. Radīt izpratni par kouča, supervizora kompetencēm, principiem un izmantošanas jomām.
3. Sniegt praktisku pieredzi koučinga un supervīzijas metožu izmantošanā individuālajās, grupas un komandas sesijās.
4. Attīstīt refleksijas prasmi personīgai profesionālai izaugsmei.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas:
• Koučinga un supervīzijas pielietošanas iespējas profesionālajā vidē;
• Izpratne par darbinieka labsajūtas un produktivitātes atbalstošas kultūras ieviešanu uzņēmumā, izmantojot koučingu un supervīziju;
• Uz pašizaugsmi vērstā praktiskā pieredze refleksijā individuālajās, grupas un komandu koučinga un supervīzijas sesijās.

Prasmes:
• Prasme veidot, saņemt koučinga un supervīzijas pasūtījumu, vadīt fokusētu sarunu, ievērojot koučinga vai supervīzijas principus;
• Prasme izprast savas, grupas vai komandas biedru vērtības un motivāciju, izmantot koučinga vai supervīzijas pieeju vienotas komandas izveidošanā un attīstīšanā.
• Prasme pielietot koučinga, paškoučinga un supervīzijas bāzes metodes mērķu sasniegšanā.

Kompetences:

• Stiprinātas atvērtās klausīšanās prasmes;
• Izpratne par ētiskajām robežām koučinga un supervīzijas pielietošanā darba vidē;
• Prasme pielietot atvērtos jautājumus personīgās un kolēģu motivācijas stiprināšanai;
• Spēja uzstādīt mērķus, noteikt uzdevumus un sasniegt rezultātu balstoties uz paškoučinga, koučinga un supervīzijas instrumentu pielietošanu ikdienas darbā.

Kursa saturs:

1. Koučings un Supervīzija – vertikālā un horizontālā pieeja. Ieskats vēsturē.
2. Pieaugušo mācīšanās un uzvedības maiņas aspekti.
3. Koučinga un supervīzijas principi, pielietojamības jomas.
4. Koučinga un supervīzijas kompetences: klausīšanās prasme, atvērtie jautājumi, ētiskums un konfidencialitāte.
5. Koučinga instrumenti:
5.1. Mērķa formulēšanas modeļi;
5.2. Darbs ar prokrastināciju;
5.3. Darbs ar vērtībām;
5.4. Stratēģiskās plānošanas un laika plānošanas aspekti;
5.5. Koučinga pamata modeļi;
5.6. Koučinga metodes veidošanas principi.
6. Supervīzija profesionālo kompetenču attīstība, pamata metodes individuālajā un grupas darbā.
7. Pašrefleksijas nozīme profesionālajā izaugsmē; pašrefleksijas metodes.
8. Koučings kā supervīzijas daļa.
9. Paškoučings un metodes.
10. Kā izvēlēties kouču un supervīziju sev un/vai savam uzņēmumam.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Tiešsaistē.

Pasniedzējs

Jeva Karabeško

Mācību laiks

Tiešsaistes nodarbības no 2024. gada 4. aprīļa, vienu reizi nedēļā, ceturtdienu vakaros plkst.18:00–21:10.
Mācību maksa 360.00€, ar PVN neapliekams

 Rezultāts: Apliecība par studiju kursa apguvi

Jautājumi? Zvaniet 20040047