Projektu vadība

Kursa procesā izglītojamie iegūs zināšanas un prasmes projektu vadībā digitālajā vidē ar Agile, Scrum, Lean, Kanban pieejām, lai veicinātu jaunāko projektu vadības metožu pielietojumu organizāciju darbā, kā arī apgūs IKT prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veicināšanai un procesu vadībai digitālajā vidē, piemēram, tiešsaistes sadarbības rīkus komandām, kopīgas informācijas telpas un rīku izmantošanas iespējas darbā, atgriezeniskās informācijas iegūšanas un apkopošanas rīkus.

Pieteikties

Tips - Studiju kurss

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
1. Pārzina projektu vadības principus un atšķirības starp t.s. Waterfall un Agile projektu vadības pieejām.
2. Pārzina procesu vadības pieejas, piemēram, LEAN pieeju.
3. Zina komandas veidošanas, atgriezeniskās saites sniegšanas un motivēšanas principus.
4. Demostrē zināšanas par komandas veidošanas dinamikas posmiem, pārzina komandas motivācijas metodes gan klātienes, gan attālinātā darba komandās.
5. Demonstrē zināšanas par dažādiem tiešsaistes projektu vadības rīkiem un platformām.

Prasmes:
1. Prot pielietot kādu no projektu vadības pieejām sava komandas darba organizēšanai, izvēloties piemērotāko atbilstošā projekta vajadzībām un klienta prasībām.
2. Prot pielietot LEAN pieeju procesu vadībā un uzlabošanā.
5. Spēj strādāt individuāli un komandā, plānojot savu un komandas darbu.
6. Prot pielietot informāciju tehnoloģijas un digitālos rīkus projektu un procesu vadībā, organizējot savu un komandas darbu.

Kompetences
Spēja izstrādāt un vadīt projektus, pārzināt dažādas projektu un procesu vadības metodes (ūdenskrituma, Agile, SCRUM, KANBAN, LEAN u.c.) un izvēlēties piemērotākās, pārzināt projekta ciklus, projekta resursu un budžeta plānošanu, projekta komandas vadību, veidot un pārvaldīt projekta dokumentāciju, uzraudzīt projekta gaitu un riskus, ieviest nepieciešamās korekcijas.
Spēja izvēlēties un pielietot atbilstošus digitālos projektu vadības rīkus.
Spēja veidot un motivēt projektu komandu, izprast komandas vajadzības un izvēlēties atbilstošākās vadības un motivēšanas metodes, t.sk., digitālajā vidē.
Spēja noteikt un plānot projekta un komandas mērķus, risināt problēmas, apzināties komandas resursus.

Kursa saturs:

Projektu un procesu vadības nozīme organizācijās. Projektu vadības būtība. Dažādu nozaru pieeja un atšķirības procesu vadībā.
Projekta dzīves cikls. Projektu vadības procesu raksturojums. Projektu vadības pieejas. Atšķirības starp Waterfall un Agile projektu vadības pieejām.
1. Agile domāšanas veids, pieeja procesu vadībā, Agile komandu darbības principi.
2. Scrum pieeja procesu vadībā - vērtības un pilāri, definīcija un principi, komandas lomas un atbildības, Scrum notikumi, artefakti, Scrum pielietojums dažādās nozarēs. Tiešsaistes rīki procesa organizēšanai (piemēram, Asana, Clickup, Jira, Notion, Teamwork u.c.).
3. Kanban pielietojums procesu vadībā - Kanban vērtības, principi, prakses, Kanban praktiskais pielietojums, Kanban informācijas tāfele un tiešsaistes rīki, metodes priekšrocības (piemēram, Trello, Kanbanflow).
4. Lean pieeja procesu vadībā - būtība, principi un ieguvumi. Lean instrumenti, vērtības un principi (piemēram, JIT, TPS, 7 principi, 7 zudumu veidi, 5 KĀPĒC). Darba organizācijas pieejas (Pull system vs Push).
5. Dizaina domāšanas ietvars procesu vadībā. Dizaina domāšanas process, likumsakarības un mīti. Ideju ģenerēšanas metodes un novērtēšana. Ātrā prototipēšana. Ideju piči.
6. Komunikācijas nozīme procesu un projektu vadībā - komunikācijas veicināšana, efektīva un aktīva klausīšanās, jautājumu uzdošanas metodes, komunikācija virtuālajās komandās.
7. Atgriezeniskās saites iegūšanas un apkopošanas rīki darbam attālināti, piemēram, Sli.do, Mentimetr, Kahoot, Google Forms u.c.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 40 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 40 stundas. 

Pasniedzēji

Kristīne Tjarve, Mag.paed.

Mācību sākums un laiks: Tiešsaistes nodarbības no 2024. gada 18.jūnija vienu reizi nedēļā otrdienu vakaros plkst.18:00-21:10. 

Mācību maksa
360.00€, ar PVN neapliekams
 
Atsauksmes
Pārsteidzoši kvalitatīvi kursi. Kristīne Tjarve ir lieliska lektore visās nozīmēs.
Saņēmu, ko cerēju. Patika brīvā un nepiespiestā gaisotne kursā.
Izvēloties bija prieks, ka šis kurss zināmā mērā ir par IT projektu vadību – to arī sagaidīju. Forša pasniedzēja, jūtama pieredze. Apbrīnoju, ka cilvēks, kurš māca (Kristīne Tjarve), pats arī tik ļoti labi pārzina praksi.
Man patika viss.
Zinošs pasniedzējs, kurš māk ieinteresēt auditoriju izskaidrojot procesus, lietas, platfomas tā, lai visiem kursantiem kļūtu skaidrs!
Jā, saņēmu. Īpaši noderīgi bija piemēri, piedāvātie varianti, kā efektīvāk organizēt ikdienu.
Kurss ļoti interesants. Paldies Kristīnei par atraktivitāti, ieinteresētību, vienkāršību un izpratni. Noteikti saņēmu daudz vairāk kā domāju - mainījāmies paši, mūsu domāšana un skats uz lietām. Kristīne ir brīnišķīga pasniedzēja!
Jā, saņēmu praktiskas zināšanas, kuras jau tiek pielietotas darba vajadzībām.
Dažādība- gan pielietojamie rīki, gan uzdevumi, gan pasniedzējas spēja izstāstīt dažādiem risinājumiem, dažādus pielietojumus. Svarīgi, ka var salīdzināt un izvēlēties piemērotāko.
Saņēmu ieskatu projekta vadībai, ko arī gribēju. Vislabāk man patika pasniedzējas kontakts un komunikācija. Arī komandas biedru ieguldījums kopīgi radītajā projektā.
Ļoti patika grupu darbi.
Tā kā līdz šim nebija saskarsmes ar projektu vadību, šajā kursā saņēmu to, ko cerēju. Protams, desmit nodarbību ir par maz, lai pilnvērtīgi apgūtu nepieciešamo projektu vadībai. Sākums ir ielikts. Patika nodarbību vadīšanas stils.
Jā, jo ieguvums plašs. Uz salikta aizkadra puzle, tas palīdz vairāk saprast procesus.
Jā, kurss bija ļoti vērtīgs un apguvu daudz vairāk nekā biju cerējusi, informācijas apjoms bija ļoti liels.
Paldies par kursu, man patika viss, bija daudz jauna un bija ļoti interesanti, bet pasniedzēja vienkārši spridzināja un bija vislabākā!!! Esmu sasniegusi savu mērķi ar kādu es šeit ierados un no kursa uzzināju visu ko vēlējos.
Ieguvu zināšanas par digitālajiem rīkiem projektu vadībā. Zināšanas noteikti noderēs darbā. Ļoti labs pedagogs, ideāla komunikācija ar studentiem.
Jā, man patīka interesanti uzdevumi un darbs grupās.
Jā, saņēmu. Grupu nodarbības, praktiskie piemēri, sagatavotie papildus materiāli/linki.
Sākotnēji domāju, ka būs nedaudz vairāk teorētiskās nodarbības par projektu vadību klasiskajā izpratnē, bet apguvu daudz, ko varu izmantot darbā arī ne pie projektu vadības.
Vislabāk patika prakstiskie uzdevumi, darbs komandās. Saņēmu jaunas zināšanas, iemaņas. Ir interese mācīties tālāk, lasīt par projektu vadību, pielietot projektu vadības metodes darbā un dzīvē.
Jā saņēmu vairāk nekā cerēju, praktiskās nodarbības.
Saņēmu cerēto un vēl vairāk. Vislabāk patika pasniedzējas spēja iesaistīt darbos visus kursa dalībniekus un uzlabot dalībnieku prasmes strādāt komandā.
Saņēmu visu un vēl vairāk. Patika Kristīnes Tjarves komunikacija, atvērtums, spēja izskaidrot neskaidrās lietas.
Jā, sapratu kā strādā katra metodoloģija.
Par cik man nebija priekšzināšanu, tad viennozīmīgi saņēmu info un izpratni par projektu vadību. Patika darbošanās grupās un pasniedzējas pieeja apmācības procesā..
patika mājasdarbi, kā arī dzīves piemēri katrā no projektu vadības tipiem.
Pasniedzējas pasniegšanas stils, entuziasms.
Jā, saņēmu cerēto. Pirms tam nebija nekāda pieredze ar projektu vadību. Kurss palīdzēja saprast, ka šīs lietas jau izmantoju arī ikdienā man nemaz nezinot. Iemācījos dažādas pieejas, rīkus kā atvieglot ikdienas darbu. Pasniedzēja bija vienkārši superīga!
Nezināju, ko saņemšu, jo pirmo reizi bija saskarsme ar šīm pieejām, bet noteikti ieguvu citādu skatījumu uz lietām, kas vairs nemainīsies. Vislabāk patika atbalsts no komandas. Ļoti patika jaunā informācija par platformu iespējām.
Jā, apguvu digitālos rīkus.
Saņēmu vairāk kā cerēts, jo bija daudz praktisku darbu, tādējādi liekot reāli pielietot IT rīkus un zināšanas!
Saņēmu ko cerēju un pat vēl vairāk. Patika pasniedzējas attieksme, tas, ka prata visu tik interesanti pastāstīt, darboties pašiem.
Saņēmu vairāk kā cerēju. Vislabāk patika aktīvās nodarbības un grupu darbi. Nekad nebija garlaicīgi.
Jā, saņēmu ļoti daudz vērtīga. Pielietojums darbā 100%.
Lai arī kursu sāku bez lielām cerībām, mācību laikā gūtās atziņas jau tagad ir noderīgas darbā un jau tagad jūtams, ka gūtās zināšanas būs vērtīgas arī nākotnē. Kurss bija saistošs, jo tā vadītāja daudz izmantoja praktiskus piemērus.
Jā, šie kursi bija tieši tas, ko gribēju apgūt. Paldies pasniedzējai par vērtīgajām zināšanām.
Jā, ieguvu daudz jaunu zināšanu, patika pasniedzējas pasniegšanas stils, bija viegli uztverama informācija.
Daudz jauno pieeju, programmu.
Saņēmu pat vairāk, kā cerēju. Patika praktisku darbu vairums. Stresā iemācies vairāk. Paldies!
Saņēmu cerēto. Bija ļoti labi praktiskie darbi nodarbību laikā, kuros tika iesaistīti. Un bija ļoti labi, ka kurss bija ar praktiskajiem komandas darbiem.
Vislabāk patika praksē balstīti piemēri un koncentrētais teorijas pasniegšanas veids.
Jā, paldies, ieguvu priekšstatu par Projekta vadības metodēm. Caur pašu pieredzi rīku lietošanā tos apguvām. Ģeniāla pasniedzējas spēja noturēt auditorijas uzmanību, apbrīnojami. Liels paldies pasniedzējai un organizatoriem!
Paldies par iespēju piedalīties, ka bija iespeja savienot ar darbu. Paldies.
Tā turpināt!
Mēs bijām maza grupa -8 cilvēki un tas bija liels ieguvums. Nākotnē noteikti ieteiktu šādas mazas auditorijas līdz 10 cilvēkiem.
Bij labi, tā turpināt!
Organizācija bija lieliska, paldies!
Paldies par vērtīgo kursu! Ļoti ērta Moodle platforma, lai atrast nepieciešamo info, kā rīkot komandas darba sapulces.
Manuprāt, šis kurss un tā organizēšana ir tiešām augstākajā līmenī. Ir padomāts par niansēm un ir zinošs speciālists.
Kopumā kurss bija organizēts ļoti veiksmīgi, kursa pasniedzēja ļoti labi arī digitālajā vidē spēja visus iesiastīt! Paldies par šo kursu!

 

Jautājumi?

Zvaniet 67606101, 20040047