Komandas veidošana un vadība

Komandas veidošana un vadība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
līdzīgu kursu

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas:
• Studiju kurss balstīts uz teorijas apskatu savienojuma ar praktiskiem piemēriem no organizāciju ikdienas, tādēļ studējošais spēj ne tikai kursa laikā izprast savas organizācijas iekšējās problēmas, bet pat tās risināt, tā demonstrējot savas prasmes komandas stadiju diagnosticēšanā, komandas dalībnieku lomu atpazīšanā, komandas vadībā.
• Kursa laikā tiek apgūtas zināšanas par komandas veidošanas pamatprincipiem, spēja saskatīt problēmas, kas traucē savstarpējai komunikācijai, saskarsmei, mērķu formulēšanai un sasniegšanai.
• Kursa dalībnieki jau apmācību procesa laikā spēj izvērtēt komandas kopīgo sniegumu un katra komandas dalībnieka individuālo ieguldījumu, izprast cēloņu – seku sakarības un, ja tas nepieciešams, mainīt procesa virzienu;
• Kurss sniedz padziļinātu izpratni par komandas dalībnieku dažādajām lomām un izpratni par efektīvu lomu proporcionālo un pienākumu sadalījumu komandas veiksmīga darba organizēšanā;
• Kursa dalībnieki iemācās atšķirt ekspektācijas no motivācijas un iegūst skaidrību par dažādo motivatoru svarīgumu un mainību, atkarībā no ārējās un iekšējās vides mainības, kā ari apgūst prasmi tos pielāgot tos katram komandas dalībniekam.
• Studiju kursā tiek apskatīta arī emocionālā inteliģence, kā svarīgākā vadītāja kompetence, tās veidojošie elementi un pašizpausmes iespējas.

Prasmes:
• Spēja atpazīt veiksmīgas komandas darbības pamatnosacījumus un jau kursa procesā izmantot tos savā tiešajā darbā;
• Apgūtas prasmes komandas veidošanā, lomu sadalījumā un efektīvās komandas efektīvā līdera prasmes;
• Kursa dalībnieks orientējas komandas darba vadības jautājumos, spēj izstrādāt gan savu individuālo, gan palīdzēt veidot komandas dalībnieku, gan arī kopējo komandas attīstības plānu;
• Pamatprasmes komandas darba efektivitātes paaugstināšanai – kvalitatīva komunikācija, ekoloģiska saskarsme, stresa vadība, izdegšanas preventīva novēršana, jēgpilna sapulču vadība, lēmumu pieņemšana, māksla deleģēt;
• Ir izpratne kā veicināt komandas dalībnieku iesaisti, iniciatīvu, radošumu.

Kompetences:
• Spēja patstāvīgi iegūt, selektēt un analizēt informāciju, to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā nozarē vai situācijā:
• Spēja veidot “zvaigžņu komandu”, prasme orientēties jaunākajos pētījumos un teorijās par cilvēkresursu vadību;
• Spēja pamatot un pierādīt savu viedokli komandas un cilvēku resursu vadībā, piedalīties savas nozares vai profesionālās jomas attīstībā:
• Izpratne par XXI gadsimta cilvēku vadības virzieniem: Emocionālo inteliģenci; organizācijas vai komandas traumu un sapratne kā no tās izkļūt; vides labbūtību (wellbeing); savstarpējās saskarsmes ekoloģisko pēdu (footprint), tajā skaitā arī soulprint un mindprint.

Kursa saturs:

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Elita Ernestīne Kazaine, MSc.HRM.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047