Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās kvalifikācijas ieguves programma
! Ja jūsu mērķis nav iegūt profesiju un profesionālās kvalifikācijas apliecību, bet tikai papildināt zināšanas lietvedībā, ieskatieties programmā

Sasniedzamais rezultāts:
Sagatavot 2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu profesijā „Lietvedis”, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru; veidot sadarbību ar uzņēmuma darbiniekiem un klientiem savas kompetences ietvaros; izmantot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par:
Biroja darba organizāciju;
Lietvedību;
Personāllietām un personālvadību;
Datorpratību;
Lietišķo rakstu valodu;
Svešvalodu izmantošanu biroja darbā;
Saskarsmi un ētiku;
Sabiedrības un cilvēka drošību.

PRASMES:
Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu,
Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem,
Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus,
Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru,
Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai,
Sagatavot un noformēt dokumentus uzglabāšanai arhīvā,
Sastādīt arhīva izziņas,
Veikt dokumentu ekspertīzi,
Noformēt personāla dokumentus,
Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu,
Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

KOMPETENCES:
lietvedības dokumentu izstrādāšanā un praktiskajā pielietošanā;
dokumentu klasificēšanā un glabāšanā;
lēmumu pieņemšanā un prioritāšu izvirzīšanā;
biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju izmantošanā;
biroja organizatorisko jautājumu kārtošanā;
darba tiesību un darba aizsardzības normatīvu piemērošanā;
sabiedrības un cilvēka drošībā.

! Ja jūsu mērķis nav iegūt profesiju un profesionālās kvalifikācijas apliecību, bet tikai papildināt zināšanas lietvedībā, ieskatieties programmā

Kursa saturs:

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Lietveža darba organizācija
Biroja darba organizēšana
Dokumentu izstrāde un dokumentēšana
Dokumentu un informācijas aprite
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Personāla darba nodrošināšana
Personāla dokumentu izstrāde un aprite
Korporatīvā komunikācija un lietišķā etiķete
Latviešu valodas kultūras jautājumi un praktiskā stilistika
Profesionālā saziņa svešvalodās
Sabiedrības un cilvēka drošība

Apjoms - 640 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 152 stundas (piemēram, 38 vakari plkst. 18-21), mācību prakse - 240 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 248 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Linda Mežecka
Jolanta Brilte
Zanda Dubova

Mērķauditorija

Tiem, kas vēlas iegūt pirmo profesiju - "Lietvedis". Ja jums jau ir augstākā vai tehnikuma izglītība citā profesijā, ieteicams mācīties tikai lietvedības kursu - skat.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047